Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ETS isolatie BV

Algemene voorwaarden van ETS Isolatie BV,

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: ETS Isolatie BV, zaakdoende te (7468 DJ) Enter, en geregistreerd onder KVKnr

62113321;

Opdrachtgever-ondernemer: degene die uit hoofde van beroep of bedrijf met ETS Isolatie BV

een overeenkomst tot (koop)/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie ETS

Isolatie BV een offerte heeft uitgebracht;

Opdrachtgever-consument: opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die

niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Zowel ondernemer als consument aangegeven als Opdrachtgever

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever/consument gewenste toevoegingen aan of

verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van

de overeengekomen prijs;

Overmacht: iedere niet aan een partij toe te rekenen omstandigheid die (tijdige) nakoming

onmogelijk maakt, zoals, maar niet limitatief, oorlog, (natuur)rampen, niet of niet tijdige levering

van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades en/of bedrijfsstoringen.

Artikel 1. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van ETS Isolatie BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte wordt

vermeld.

 1. De offertes van ETS Isolatie BV zijn geldig gedurende een termijn van twee maanden na

dagtekening van de offerte, tenzij anders is vermeld.

 1. Offertes worden in beginsel opgesteld op basis van de door opdrachtgever aangeleverde

informatie. Indien de betreffende informatie na meting, herberekening dan wel op nacalculatie

afwijkt van de daadwerkelijk situatie dan komen de (financiële ) gevolgen daarvan voor rekening

van opdrachtgever.

 1. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt

van het in de offerte opgenomen aanbod is ETS Isolatie BV daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ETS Isolatie

BV anders aangeeft.

 1. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht ETS Isolatie BV niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 2. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden ETS Isolatie BV tijdig alle informatie te verstrekken, welke ETS

Isolatie BV naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Hieronder valt in ieder geval informatie over de in artikel 1 onder lid 3. omschreven niet-zichtbare

leidingen. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie

(waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij ETS Isolatie BV mag

vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte

informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en

betrouwbaarheid van de aan ETS Isolatie BV verstrekte informatie, ook indien deze van derden

afkomstig is.

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat ETS Isolatie BV tijdig kan beschikken:

– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen

(zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en

hulpmiddelen;

– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,

perslucht en water.

 1. De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 5 werkdagen voor

de uitvoeringsdatum aan ETS Isolatie BV zijn verstrekt, heeft ETS Isolatie BV het recht de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten

-volgens de gebruikelijke tarieven van ETS Isolatie BV – bij de opdrachtgever in rekening te

brengen.

 1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden,

welke niet tot de met de ETS Isolatie BV overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en

zo

worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 1. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten afdoende en tenminste veertien dagen

voordat ETS Isolatie BV aan haar werkzaamheden begint, afgekit te zijn.

 1. Mocht de opdrachtgever de overeenkomst wensen te annuleren voordat hier uitvoering aan is

gegeven dan wordt de opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van een bedrag van 35%

van de overeengekomen totaalsom inclusief BTW.

 1. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel

door hem zijn voorgeschreven, gebreken mocht hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor

de daardoor veroorzaakte schade.

 1. Wijzigingen in de wet of regelgeving die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet

voorzienbaar waren en kostenverhogend zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ETS Isolatie

BV

het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ETS

Isolatie BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat

de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen

van de overeenkomst met ETS Isolatie BV, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de)

overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan ETS Isolatie BV worden gemeld,

vóórdat ETS Isolatie BV een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen ETS Isolatie BV en de opdrachtgever

gesloten overeenkomst nadat ETS Isolatie BV deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel

met de uitvoering daarvan is begonnen.

 1. In het geval dat de door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of wijzigingen in het

overeengekomen werk is ETS Isolatie BV verplicht, alvorens zij tot een verhoging van de prijs kan

overgaan, de opdrachtgever op de financiële gevolgen van de wijziging in de opdracht te wijzen.

Dit is enkel anders wanneer het evident is dat de opdrachtwijziging tot een prijsverhoging zou

leiden.

 1. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van ETS Isolatie BV een

deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is ETS Isolatie BV gerechtigd op

deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. ETS Isolatie

BV is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden

schade, van welke aard en omvang dan ook.

 1. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de

overeenkomst ontstaat, zullen de door ETS Isolatie BV opgegeven termijnen worden verlengd met

de periode van de vertraging. ETS Isolatie BV is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende

vertraging nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk.

 1. Indien opdrachtgever aan ETS Isolatie BV onjuiste, dan wel onvolledige informatie heeft

verschaft op grond waarvan de offerte is opgesteld dan wel zich in het werk onverwachte

omstandigheden zich voordoen, anders dan redelijkerwijze in de offerte kon worden bepaald, is

ETS Isolatie BV gerechtigd om het meerwerk dat daaruit voortvloeit bij opdrachtgever in rekening

te brengen. De hoogte van het meerwerk wordt bepaald op basis van de door ETS Isolatie BV

gehanteerde tarieven voor de betreffende werkzaamheden.

Artikel 5. Termijnen, levering en levertijd.

 1. De door ETS Isolatie BV in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de

opdrachtgever

opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale

termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste oplevertermijnen.

 1. Indien de uitvoering van een overeenkomst door ETS Isolatie BV niet binnen de

overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal ETS Isolatie BV de opdrachtgever zo spoedig

mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.

 1. Indien enige door ETS Isolatie BV opgegeven termijn wordt overschreden, is ETS Isolatie BV ter

zake

eerst in verzuim nadat de opdrachtgever ETS Isolatie BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld en

een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te

voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk

overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 1. Nadat de opdrachtnemer meent dat het werk voltooid is, nodigt deze de opdrachtgever

schriftelijk uit tot opneming van het werk over te gaan waarbij opdrachtnemer zich verplicht zo

spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, over te gaan tot opneming van het werk.

Indien de opdrachtgever niet voornoemd termijn overgaat tot opneming van het werk, dan wordt

geacht het werk door opdrachtgever stilzwijgend te zijn geaccepteerd.

Artikel 6. Prijzen en tarieven

 1. De door ETS Isolatie BV opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele

andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de

opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de

opgegeven periode(n).

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond

van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de

gebruikelijke uurtarieven van ETS Isolatie BV, geldende voor de periode waarin de

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier (4) weken zullen de door de opdrachtgever

verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

 1. ETS Isolatie BV heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na

het

doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de

opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van blijvende overmacht is ETS Isolatie BV gerechtigd de overeenkomst met de

opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te

ontbinden. ETS Isolatie BV is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door

de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

 1. In geval van tijdelijke overmacht is ETS Isolatie BV gerechtigd de termijnen waarbinnen de

overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke

verhindering geldt.

 1. Indien ETS Isolatie BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen

heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is ETS Isolatie BV

bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst,

afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. (Wan)betaling en zekerheid

 1. Indien er tussen partijen korting op het geheel is overeengekomen, kan opdrachtgever slechts

een beroep op deze korting doen wanneer binnen acht (8)dagen na factuurdatum wordt betaald.

Wordt de factuur niet binnen acht dagen na factuurdatum voldaan dan vervalt elke korting en dient

opdrachtgever het totaalbedrag te voldoen.

 1. 2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever-ondernemer, uit welke hoofde en om

welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Bezwaren tegen door ETS Isolatie BV aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens

betalingsverplichting niet op.

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen

buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten verschuldigd onverminderd de aan ETS Isolatie BV overigens toekomende rechten,

zoals die op schadevergoeding of nakoming.

 1. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel

door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor

de daardoor veroorzaakte schade.

 1. Wijzigingen in wet- of regelgeving die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet

voorzienbaar waren en kostenverhogend zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Reclames/klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een redelijke

termijn na ontdekking of redelijkerwijze nadat de opdrachtgever het had moeten

ontdekken, kenbaar te zijn gemaakt door middel van een ingebrekestelling. Bij een opdrachtgever

die geen consument is, is 14 dagen redelijk bij een opdrachtgever in de hoedanigheid als

consument is een redelijke klachttermijn twee maanden. De ingebrekestelling dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat ETS Isolatie BV in

staat is adequaat te reageren.

 1. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door ETS Isolatie BV geven de

opdrachtgever-ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ETS

Isolatie BV op te schorten.

 1. Indien ETS Isolatie BV een klacht gegrond acht, is ETS Isolatie BV gerechtigd de betreffende

overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen

 1. ETS Isolatie BV wordt altijd voldoende mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid opdrachtnemer en exoneratie

1.Indien is voldaan aan de klachtplicht zoals vermeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden

en de aansprakelijkheid van ETS Isolatie BV is aangetoond, dan is deze aansprakelijkheid beperkt

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. ETS Isolatie BV is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade

voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ETS Isolatie BV.

 1. Voor wat betreft directe schade van welke aard en/of omvang dan ook, is de aansprakelijkheid

van ETS Isolatie BV beperkt tot het factuurbedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht

voor de geleverde materialen en verrichtte werkzaamheden en tot een maximum van € 2.500,–

exclusief btw. Dit is enkel anders wanneer aantoonbaar sprake is geweest van opzet en/of grove

nalatigheid aan de zijde van ETS Isolatie BV.

 1. ETS Isolatie BV is jegens de opdrachtgever-ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade

en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of

voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van

derden die door ETS Isolatie BV bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

 1. ETS Isolatie BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet limitatief,

gederfde winst, gemiste besparingen en kosten voor het inschakelen van derden ter bepaling van

de omvang van de schade.

 1. De opdrachtgever-ondernemer vrijwaart ETS Isolatie BV voor alle aanspraken van derden ter

zake van schade in verband met de door ETS Isolatie BV uitgevoerde overeenkomsten, tenzij

rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te

stellen grove onzorgvuldigheid van ETS Isolatie BV en de opdrachtgever bovendien aantoont dat

hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder

betalingsverplichtingen) jegens ETS Isolatie BV niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is ETS

Isolatie BV gerechtigd – onverminderd alle overige aan ETS Isolatie BV toekomende rechten – de

nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever

alsnog volledig zijn verplichtingen jegens ETS Isolatie BV is nagekomen.

 1. Het recht op opschorting wordt aan de zijde van de opdrachtgever-ondernemer uitgesloten.
 2. ETS Isolatie BV heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de

opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te

ontbinden indien:

– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

– aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van

de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de

opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een

vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever

– toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van

de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen ETS Isolatie BV en opdrachtgever, daaronder begrepen

aanbiedingen en offertes van ETS Isolatie BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen

ETS Isolatie BV en opdrachtgever zullen allereerst dienen te worden voorgelegd aan de interne

klachtencommissie binnen ETS Isolatie BV. Pas indien de klachtencommissie het geschil niet kan

oplossen is opdrachtgever gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het

arrondissement waarbinnen ETS Isolatie BV zaakdoende is, tenzij bepalingen van dwingend recht

anders voorschrijven.

Artikel 13. Overige bepalingen

Indien in rechte zou komen vast te staan dat één of meerdere bepalingen van deze algemene

voorwaarden en/of een andere tussen partijen gesloten overeenkomst, nietig, dan wel

vernietigbaar, zouden zijn, dan laat dat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen

zullen over de bepalingen welke nietig, dan wel vernietigbaar zijn, overleg plegen teneinde een

vervangende regeling te treffen in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de desbetreffende

overeenkomst en/of algemene voorwaarden zoveel als mogelijk als rechtens is toegestaan,

behouden blijft.